Vlna / Wave suvenir_Silvia Sukopová

76.00

Váza Vlna
Silvia Sukopová (designer)
suvenír edícia Bratislava, 2023
Kolekcia 3d tlačených funkčných objektov
Materiál a technika: 3d tlač biodegradovateľným
materiálom PLA
Rozmery: 185×180×180 mm
Vlna. Dve. Tri. Desať. Sto. Milióny vĺn. Denne sa tvoriace, meniace, putujúce a zanikajúce. Nanovo, dokola a bez prestávky. Každá je iná, originál. Vyššia, nižšia, širšia, nekonečný súbor možností. Na Dunaji. Rieke, ktorá je dominantou Bratislavy a pre mňa jednou z najkrajších mestských atrakcií.Práve preto som vytvorila vázu, ktorá interpretuje prúdenie rieky a jej premenlivosť vo svojej forme. Pri tvarovaní som použila prístup, ktorý mi je pri využívaní digitálnych technológií najbližší a to kombinovanie počítačových a ručných aspektov. Rukou kreslené vlny sa vo virtuálnom prostredí stávajú trojrozmerným objektom, na ktorý sú následne aplikované ďalšie digitálne nástroje. Finálny tvar je vytlačený na 3d tlačiarni.

Od roku 2015 Vám v spolupráci s umelcami a dizajnérmi pri-
nášame umelecké suveníry inšpirované Slovenskom.

Pozn. / manipulácia s vázou:

S vázou prosím manipulujte opatrne. Jej krehká krása vy-
plýva z faktu, že stena vázy má hrúbku iba 0,8 mm. Objekt

je napriek tomu plne funkčný. Pri plnení vodou vázu pro-
sím postavte na rovný povrch a následne do nej nalejte

vodu. Len toľko, koľko vyžadujú kvety. Pri vylievaní vody
uchopte vázu oboma rukami a následne vodu vylejte.
———
The vase is fragile, please handle gently. Its delicate
beauty came from the fact that the wall of the vase is only
0,8 mm thick. However, the object is fully functional.
When filling up with the water: Firstly, place the vase
on a flat surface and secondly pour water into the vase.
Please, use only the amount of water which is needed for
the flowers. When pouring the water out, take the vase
into both hands.

Katalógové číslo: - Kategórií:

Popis

Vase Wave
Silvia Sukopova (design)

souvenir edition Bratislava, 2023
The collection of 3D printed functional objects
Material and technique: 3D print with biodegradable
material PLA
Dimensions: 185×180×180 mm
Waves. Two. Three. Ten. Hundred. Million waves. Daily
emerged, changing, floating, and vanishing. Newly, every day
without a break. Every single one is different, original. Taller,
smaller, wider, endless possibilities. On the Danube. River,

which is the dominant feature of Bratislava and for me, per-
sonally is one of the most beautiful city attraction.

This is the reason why I have created a vase which interprets

the flowing of the river and its changeability in its forms. Dur-
ing the creative process I used an approach which is (with

the usage of digital technologies) closest to me – combi-
nation of PC and handmade aspects. Hand drawn waves

are becoming 3D objects in virtual space and after that there

is also the usage of another digital tools. Final shape is print-
ed by a 3D printer.

Representing and promoting contemporary art souvenirs cre-
ated in colaboration with local artists and designers since 2015.

Ďalšie informácie

Farba

biela, fialová, modrá